Upoznavanje polaznika sa osnovama logičkog razmišljanja, modelima testiranja, tehnikama i alatima